Arbo en OR

De belangrijkste bevoegdheden van de OR, MR of PvT (hierna OR genoemd) op het gebied van arbo-, verzuim- en reintegratiebeleid staan in de WOR. Enkele aanvullende bepalingen zijn afkomstig uit de Arbowet. Elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of reintegratie vereist de instemming van de OR (WOR, rt. 27 lid 1d, resp. 35c). Het instemmingsrecht vervalt als het betreffende onderwerp inhoudelijk geregeld is in de CAO. De OR heeft evenmin instemmingsrecht wanneer de Arbeidsinspectie een eis heeft gesteld.

Goede informatie is belangrijk om als OR invloed uit te oefenen op het arbobeleid. De Arbowet geeft de OR het informatierecht op onder andere: